Zakończenie działalności detalicznej


Przeniesienie aktywów z KBC Securities do DM BOŚ

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ("KBCSP") podjął decyzję o zmianie zakresu oferowanych usług i zdecydował się skoncentrować wyłącznie na świadczeniu usług w zakresie Securities Services. W efekcie tej strategicznej decyzji obsługa klientów detalicznych w KBC Securities Oddział w Polsce zostanie zakończona. Informację na ten temat wysyłamy do Państwa również klasyczną pocztą i mailem.

Chcąc ułatwić Państwu kontynuację aktywności na rynku inwestycyjnym, KBCSP zawarł umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. ("DM BOŚ"), który przygotował ofertę dla klientów detalicznych. Porozumienie ma na celu zapewnić możliwie płynny proces przenoszenia aktywów klientów oraz wskazać klientom dom maklerski, który jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom obsługi w przyszłości. Wybór DM BOŚ wynika z naszego przekonania, iż oferuje on swoim klientom usługi maklerskie na najwyższym poziomie. Klienci detaliczni zostaną osobiście poinformowani o zaistniałej sytuacji oraz otrzymają wszelką, niezbędną pomoc przy przenoszeniu swoich aktywów z KBC Securities. Cały proces nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów przez klientów.

Dokładając starań, aby uczynić przeniesienie aktywów jak najmniej skomplikowanym, przygotowaliśmy wspólnie z DM BOŚ wygodną formę przeniesienia aktywów, która wymagać będzie minimum formalności, przy jednoczesnym zapewnieniu klientom pełnej kontroli na każdym etapie postępowania.

Aby skorzystać z tej opcji, prosimy jedynie o odesłanie do KBCSP, w już zaadresowanej i opłaconej kopercie zwrotnej, następujących dokumentów:

  • podpisanego formularza zgody na przekazanie danych osobowych i danych objętych tajemnicą zawodową w celu umożliwienia DM BOŚ przedstawienia oferty dedykowanej; oraz
  • podpisanej umowy ramowej z DM BOŚ (konieczne są podpisy na pierwszej i drugiej stronie!), na podstawie której możliwe będzie zawarcie poszczególnych umów o świadczenie usług maklerskich z DM BOŚ za pośrednictwem Internetu. Umowa ramowa nie ma charakteru wiążącego i nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań po Państwa stronie ani otwarcia rachunku inwestycyjnego, ale umożliwi Pańsku wygodne i sprawne zawarcie z DM BOŚ umów o świadczenie usług maklerskich.

Po otrzymaniu powyższych dokumentów, przedstawiciel DM BOŚ niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu przestawienia specjalnej oferty i uzgodnienia szczegółowych warunków umowy o świadczenie usług maklerskich.

Jeśli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w związku z niniejszym procesem, prosimy o kontakt bezpośredni lub telefonicznie z dowolnym ›› Punktem Obsługi Klientów KBCSP lub z naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klientów pod numerami telefonów: +48 801 642 807 lub +48 22 581 0825.

Dodatkowo, aby uprościć i przyśpieszyć proces przenoszenia aktywów, formularz zgody na przekazanie danych osobowych i danych objętych tajemnicą zawodową mogą Państwo pobrać z naszej strony internetowej. Skan wypełnionego i podpisanego formularza można przesłać na adres mailowy: ze zdefiniowanego adresu mailowego do rachunku inwestycyjnego. Następnie po otrzymaniu maila, pracownik KBCSP skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia przesłanego formularza.

Podsumowanie procesu transferowania aktywów

Krok 1
Podpisanie formularza zgody i umowy ramowej

Krok 2
Odesłanie podpisanych formularzy w opłaconej i zaadresowanej kopercie zwrotnej na adres:

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Krok 3
Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ i internetowe aktywowanie wybranych rachunków inwestycyjnych.

Krok 4
Transfer aktywów z KBCSP do DM BOŚ
Infolinia KBC Securities +48 801 642 807
Infolinia DM BOŚ 801 104 104

Oferta przygotowana przez DM BOŚ

Oferta przygotowana przez DM BOŚ

W tym samym miejscu znajdziecie Państwo opis procesu przeniesienia rachunku inwestycyjnego i prezentację oferty DM BOŚ. Jej kluczowe elementy prezentujemy poniżej:

  • utrzymanie w DM BOŚ wynegocjowanych z KBC Securities stawek prowizyjnych,
  • obniżenie bazowej stawki prowizyjnej na rynku akcji z 0,39 % na 0,38 % i znacznie niższą prowizję za daytrading: zamiast 0,25% - 0,15%,
  • możliwość bezpłatnego prowadzenia rachunku internetowego i bezpłatny telefoniczny transfer aktywów z KBC Securities,
  • szeroką ofertę produktową i analityczną: GPW, rynek forex – BossaFX (platforma transakcyjna roku 2012 wg gazety „Parkiet”), supermarket funduszy – BossaFund, rachunki IKE i IKZE, zarządzanie aktywami, Amibroker,
  • pomoc pracowników KBC Securities w trakcie transferu aktywów do DM BOŚ,
  • dostęp do oddziałów DM BOŚ zlokalizowanych w większości w tych samych miastach co oddziały KBC Securities

Zakończenie obsługi klientów detalicznych

Klienci indywidualni

Informujemy, że w 2013 roku KBC Securities podjął decyzję o zakończeniu obsługi klientów indywidualnych. Wszyscy klienci otrzymali wypowiedzenie umowy o świadczenie usług maklerskich.

Klient, który w dalszym ciągu posiada aktywa na rachunku w KBC Securities powinien złożyć dyspozycję mającą na celu przeniesienie instrumentów finansowych na swój rachunek w innym biurze maklerskim, a środków pieniężnych na swój rachunek bankowy:

Dyspozycja taka może zostać złożona telefonicznie po podaniu hasła do zleceń telefonicznych, przy czym przelew środków pieniężnych możliwy jest wyłącznie na rachunek zdefiniowany w umowie. Jeśli rachunek nie może być obsługiwany przez telefon lub w umowie nie został zdefiniowany rachunek bankowy do przelewów, dyspozycję można złożyć osobiście (w godzinach 10.00-16.00) lub przesłać listownie (wymagany podpis zgodny z kartą wzorów podpisów) na adres:

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Obsługa telefoniczna prowadzona jest w godzinach od 10 do 16 pod numerami telefonów: (22) 581 1102 oraz (22) 581 1054.

W wyjątkowej sytuacji klient może zlecić zamknięcie posiadanych pozycji na instrumentach finansowych w celu przelania środków pieniężnych na swój rachunek bankowy. Dyspozycja taka zostanie zaakceptowana, jeśli wartość portfela klienta nie przekracza 100.000 złotych, a warunki na rynku umożliwiają zamknięcie pozycji bez istotnego wpływu na kurs.
Rynek pierwotny

Programy motywacyjne